กลยุทธ์การประหยัดน้ำและการกักเก็บน้ำมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์และความยั่งยืนภายในระบบน้ำประปา ด้วยการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ตรวจจับและซ่อมแซมรอยรั่วทันที สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ ใช้แนวปฏิบัติด้านภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำ บูรณาการการเก็บน้ำฝนและระบบนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้โครงสร้างราคาน้ำ และลดการสูญเสียน้ำ ชุมชนสามารถลดการใช้น้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและมีส่วนร่วมในอนาคตของน้ำที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการน้อมรับกลยุทธ์เหล่านี้ร่วมกัน เราสามารถรับประกันได้ว่าจะมีน้ำสะอาดใช้ในระยะยาวสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต