การกระจายน้ำในระบบประปามีหลายวิธีและโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการส่งน้ำไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยการใช้ระบบท่อส่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมจะช่วยให้การกระจายน้ำมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้