เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1.วงเงินที่ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จำนวน 30,000 บาท ที่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ

2.รายละเอียดและเงื่อนไขโครงการ
ซื้อสินค้าและบริการจาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เว้นแต่เป็นหนังสือ E-Book หรือ สินค้า OTOP ที่จะใช้ใบเสร็จรับเงินแทนได้
สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิช้อปดีมีคืน
ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ค่าที่พักในโรงแรม
ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้ บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
ค่าประกันวินาศภัย

กรณีชำระค่าบริการระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ใช้บริการจริงหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ เพราะจะใช้สิทธิลดหย่อนได้ก็ต่อเมื่อชำระค่าบริการและใช้บริการภายในวันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

การซื้อสินค้าผ่าน Lazada/Shopee หรือ ร้านค้าออนไลน์
สามารถใช้สิทธิได้ หากได้รับหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.หลักฐานในการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2566
ใบกำกับภาษีเต็มรูปตามมาตรา 86/4 ที่ได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียน ในรูปแบบกระดาษต้องมีข้อความครบตามตัวอย่างในรูป ด้านล่างนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://flowaccount.com/blog/e-tax-invoice-e-receipt-shopdee-2566/