คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบเมื่อความดันเกิดความเปลี่ยนแปลงสูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับความดันเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ทั้งแบแรงดัน และแรงดันคงที่ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยชนิดหนึ่ง นอกเหนือไปจากวาวล์ระบายความดัน ฯลฯ 

      ยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราประยุกต์ใช้ Pressure Switch กับปั้มน้ำเมื่อเปิดน้ำที่กอกการทำงานของเครื่อง  ถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure  Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์  ทำให้มอเตอร์หมุนและไปขับให้ปั๊มอัดอากาศทำงานตามไปด้วย  และเมื่ออากาศภายในถังบรรุอากาศมีความดันสูงตามพิกัดที่กำหนด  Presssure  Switch  ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าทำให้มอเตอร์หยุดทำงานและปั๊มอัดปั้มน้ำก็จะหยุดทำงานด้วย  แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน  และความดันในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้